Zdawalność
w lutym br.:

Teoria:
53,45%

Praktyka:
53,41%

Kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. (Dz. U. z dn. 7 stycznia 2013 r. poz. 9). Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w kursie należy:Opłatę za kurs reedukacyjny 400zł (słownie: czterysta złotych). można uiścić w WORD w Kaliszu lub przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu:


26 1020 2212 0000 5502 0027 6642


Tytułem: kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.Zapis na kurs

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD osobiście, lub przez pisemnie upoważnioną osobę lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@word.kalisz.pl) następujące dokumenty:


 • skierowanie / decyzję starosty,
 • poprawnie i w całości wypełniony wniosek na kurs,
 • dowód uiszczenia opłaty.


Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości,

Termin najbliższego kursu: 06 - 07 marca 2020 r.


Brak wolnych miejsc
Termin kolejnego kursu: 13 - 14 marca 2020 r.


Brak wolnych miejsc

Najbliższe wolne miejsca na kurs : 20 - 21 marca 2020 r.
 • piątek - początek zajęć o godzinie 14:00

 • sobota - początek zajęć o godzinie 09:00 • Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale BRD pod numerem: +48 62 766-75-09 w.41 lub kom. +48 730 009 705  W WORD Kalisz istnieje możliwość wykonania badań psychologicznych.  WSZYSTKIE TERMINY KURSÓW ODWOŁANE

  Do pobrania:


  Regulamin kursu reedukacyjnego.

  Wniosek o udział w kursie reedukacyjnym.


  Informacje dotyczące korespondencji kierowanej do WORD w Kaliszu.
  Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin